bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, która znajduje się pod adresem: http://www.biblioteka.klonowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-11-16

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa spełnia częściowo wytyczne ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
Nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących jak również nie są tłumaczone w języku migowym
Zdjęcia i obrazki opublikowane w treści artykułów nie posiadają opisów alternatywnych.
Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.
Nie ma możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu.
Brak mapy strony.
Brak formularza kontaktowego.
Nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Administrator oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Ułatwienia
Strona internetowa obsługuję standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.
Strona posiada możliwość zwiększania i zmniejszania tekstu.
Deklaracja Dostępności dostępna jest z każdego miejsca witryny i znajduje się w zakładce głównego menu „O NAS”.

Niniejszą deklarację w sprawie dostępności przygotowano dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Golanowski.
E-mail: biblioteka@klonowa.pl
Telefon: 43 820 82 83


Informacje na temat procedury zapewnienia dostępności
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor GBP w Klonowej
Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1A, 98-273 Klonowa
E-mail: biblioteka@klonowa.pl
Telefon: 43 820 82 83
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).


Dostępność architektoniczna
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej znajduje się na ulicy Czajkowskiej 1A w miejscowości Klonowa, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Wszystkie pomieszczenia biblioteki zajmują całe I piętro tego budynku. Wejście główne do budynku to klatka schodowa, która nie posiada platformy ani podjazdu do wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mające problemy z poruszanie się i poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z podjazdu i windy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Klonowej przy ulicy Ks. Józefa Dalaka 2. Oba budynki są połączone łącznikiem, przez który można dojść do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej. Przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się parking dla petentów z wydzielonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Winda znajduje się na wprost głównego wejścia w Urzędzie Gminy, wjeżdżamy na I piętro, wychodząc z windy skręcamy w prawo, dalej przechodzimy przez łącznik i kierujemy się do końca korytarza, który doprowadzi nas do głównych pomieszczeń biblioteki. Łącznik był zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i funkcjonuje jako pochylnia, dla zniwelowania różnic poziomów danych kondygnacji w obu budynkach.

Korytarze i hole spełniają wymogi techniczne, umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Usytuowanie regałów w bibliotece pozwala na swobodny dostęp i komunikację osób na wózkach inwalidzkich. W przypadku korzystania z pozycji księgozbioru znajdujących się na wyżej położonych półkach obecny bibliotekarz udziela pomocy.

Toaleta jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Pomieszczenia biblioteki nie są wyposażone w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.

Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.

Filia Biblioteczna w Kuźnicy Błońskiej, Kuźnica Błońska 9, 98-273 Klonowa
Pomieszczenie Filii Bibliotecznej znajdują się na parterze budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej.

Wejście główne nie jest wyposażone w podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.

Bezpośrednie wejście z korytarza do pomieszczenia Filii jest utrudnione poprzez próg drzwiowy.

Usytuowanie regałów w Filii pozwala na swobodny dostęp i komunikację osób na wózkach inwalidzkich. W przypadku korzystania z pozycji księgozbioru znajdujących się na wyżej położonych półkach obecny bibliotekarz udziela pomocy.

Toaleta nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Pomieszczenie Filii Bibliotecznej nie jest wyposażone w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.

Do Filii Bibliotecznej można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.Opublikował: Jan Golanowski
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał: Jan Golanowski
Dokument z dnia: 09.10.2020
Dokument oglądany razy: 512