bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór pracowników do GBP w Klonowej

Klonowa, dn. 19.05.2022 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy bibliotekarz

1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: młodszy bibliotekarz
 2. Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa.
 3. Sposób zatrudnienia i wymiar czasu pracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa, w wymiarze ½ etatu.
 4. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r.

2. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wykształcenie wyższe, kierunki humanistyczne).
 2. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.
 5. Dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym (również soboty), możliwa praca w niedzielę i święta.
 6. Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej, znajomość rynku wydawniczego.
 7. Dokładność, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.
 8. Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i samodzielność.
 9. Umiejętność obsługi komputera oraz techniki komputerowej w zakresie aplikacji biurowych.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami.
 2. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji .
 3. Umiejętność dobrej organizacji własnej pracy oraz pracy w zespole.
 4. Własna inicjatywa w działaniu.
 5. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

4. Ogólny zakres obowiązków:

 1. Realizowanie zadań ustalonych w planie pracy biblioteki.
 2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni.
 3. Prawidłowa ewidencja czytelników i wypożyczeń.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej.
 5. Prawidłowa ewidencja i melioracja księgozbioru.
 6. Organizowanie w bibliotece pracy z użytkownikami z różnych grup wiekowych.
 7. Organizowanie form promocji czytelnictwa.
 8. Podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty biblioteki.
 9. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności placówki.

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Opinie, referencje, – jeśli kandydat je posiada.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną (według załącznika do niniejszego Ogłoszenia)
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa - w godz. pracy biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2022 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarskie” lub przesyłką pocztową. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu – adres wysyłki Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa.
 2. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

7. Uwagi końcowe:

 1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.
 2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Ostateczny wybór kandydata do zatrudnienia zostanie dokonany przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
 5. Aplikacje kandydatów, z którymi nie zostanie nawiązany stosunek pracy zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji/ zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procesu rekrutacji.

Do pobrania: Kwestionariusz osobowy z klauzulą informacyjną RODO.

Dyrektor GBP w Klonowej
Natalia KiełbaskaOpublikował: Jan Golanowski
Publikacja dnia: 19.05.2022
Podpisał: Natalia Kiełbaska
Dokument z dnia: 19.05.2022
Dokument oglądany razy: 507